תקנון אתר מטריקס בדיקות ואוטומציה – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

 • השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ והחברות הקשורות שלה, כולל מטריקס אי.טי. בע"מ והחברות בקבוצת מטריקס (ביחד ולחוד: "מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ", "אנו", אנחנו", או: "שלנו"), כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 • תקנון זה ("התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 • כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו משמעם הצהרה על כי קראת והבנת את תנאי תקנון זה וכי קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה. כל האמור בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.
 • כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה.
 • בכל שאלה, בעיה או אם ברצונך לדווח על פגיעה בפרטיות אנא צור קשר באמצעות הקישור הבא: https://matrix-testing.co.il/contact-us/ ("כתובת הקשר").

איסוף הנתונים

 • הנתונים באתר נמסרים על-ידיך באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר כדי לזהותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון שלך, מיקום ועוד ("מידע אישי").
 • איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע בשתי דרכים:
  • ישירות – למשל, כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים.
  • בעקיפין – באמצעות טכנולוגיית האתר, כגון כתובת ה- IP שלך, הדפים שבהם אתה צופה, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך.

הסיבות לאיסוף הנתונים

 • אנו משתמשים במידע אישי כדי לספק לך מידע שאתה מבקש, ליישומים מקוונים ולמטרות אחרות שתתבהרנה לך או המתוארות במועד איסוף הנתונים, ולכל מטרה אחרת המצוינת בתקנון זה.
 • אנו מנתחים מידע הקשור לכתובת מחשב (IP) כדי לקבוע מה יעיל ביותר ביחס לאתר ובכדי לעזור לנו לזהות דרכים לשיפור האתר ולייעולו.

שמירה ושימוש בנתונים

 • אנו שומרים מידע אישי כפי הנדרש כדי לספק לך שירותים ולעיתים, למשך זמן נוסף ככל שנדרש על-פי חוק. בין היתר, עשויים להיאסף אודותיך סוגי המידע הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון, מיקום, כנסים שנרשמת אליהם, פניות ב "צור קשר" ועוד.

מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תעשה שימוש במידע האישי רק בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות לשמן נאסף ובהתאם לתנאי התקנון.

 • כל מידע או תוכן שתפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבות מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא. מובהר כי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ וכל מי מטעמה לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור.
 • מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, הרשמה בכנסים או בכל דרך אחרת), לצורך הרשמה לכנסים, אירועים, קורסים, הדרכות ולכל מטרה מסחרית או עסקית אחרת יישמר במאגר המידע של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע זה לצרכים הבאים: (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות מסחריות ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם ביצוע האמור לעיל; (3) לכל מטרה מסחרית אחרת הקשורה בנסיבות ובאופן מסירת המידע על ידיך.
 • מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ובמסגרת מודל "חבר-מביא-חבר") במסגרת הגשת מועמדות לאיוש משרות אפשריות ("מידע המועמד"), נדרש לשם בחינת התאמתך למשרות המבוקשות. השירות ככל שיינתן לך, יתבסס על המידע שמסרת אשר יישמר במאגר מידע של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ בהתאם לדרישות הדין, לנהלי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ ולהוראות התקנון. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהא זכאית להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים לפי בקשתך ועל-פי שיקול דעתה, לתועלתה ו/או לתועלתך. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהיה רשאית לעשות במידע המועמד: (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם קבלת הצעות למשרות/מוצרים/שירותים שמטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהא סבורה, כי עשוי להיות לך עניין בהם. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהיה רשאית לשמור את מידע המועמד גם לתקופה ממושכת יותר מזו הנדרשת לאיוש המשרה עבורה הוגשה המועמדות, ולהציע לך על בסיס זה הצעות עבודה מתאימות נוספות בעתיד. אם תבקש שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שלא יועבר מידע המועמד לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, עליך לבקש זאת מאתנו בדוא"ל או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר שבאתר. היעדר בקשה ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ במידע המועמד כאמור.
 • נוסף לשימושים האמורים לעיל, מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע האישי שנאסף אודותיך בהתאם למדיניות פרטיות זו לצורכי ניתוח נתוני עתק (big data) ותהליכי למידת מכונה (machine learning) ובינה מלאכותית אחרים, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה או ביחד איתה במסגרת מיזמים משותפים, והכל ללא הגבלת זמן. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תנקוט באמצעי התממה סבירים במידת האפשר במסגרת תכלית השימוש כדי להפחית את אפשרות הזיהוי האישי שלך באמצעות פרטי המידע האמורים.

העברות בינלאומיות של מידע אישי

ככל שמבוצעת על-ידינו העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל, היא מבוצעת תוך ציות לחוקי הפרטיות המקומיים ביחס לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי. עיבוד המידע האישי שלך באתרים או שירותים של צדדים שלישיים (כגון ספקי שירותי ענן) הוא באחריותך, לרבות תאימות המידע לחקיקה הרלוונטית, וזאת גם אם ביקשת אותנו להעלות את המידע עבורך או בשמך.

זכויותיך

 • מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ מתירה לך לעשות שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו המוצעים על-ידיה, וזאת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד, בכפוף לתנאי האתר ולהוראות התקנון.
 • אתה זכאי לדעת אם אנו מחזיקים מידע אישי אודותיך, רשאי לעיין במידע אישי כאמור וכן לתקן אי דיוקים, והכל בכפוף לחוק.

תחולה ושירותים של צדדים שלישיים

 • מדיניות פרטיות זו חלה רק על נתונים שנאספו על-ידינו לשימושנו.
 • חלק מהשירותים באתר (כגון מנוע חיפוש), מנוהלים על-ידי ספקי מוצרים ותוכן של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ. שירותים אלה מסופקים באמצעות אותם ספקים ולא ממחשבי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ. בעת שימושך בשירותים אלה, אפשר שתתבקש למסור או שייאסף לגביך מידע אישי. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם ספקים ולא למדיניות הפרטיות של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

הגנה על המידע האישי

מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתריה. להלן סקירת אופן השימוש במידע שתמסור או שייאסף אודותייך בעת שימושך באתר.

 • גילוי
  • לא נמכור, נסחור או נמסור לכל צד שלישי שהוא, מידע אישי המופק משימוש בשירותים או ביקור באתר.
  • על אף האמור לעיל, יתכן שנעביר מידע אישי לחברות הקשורות או לחברות בקבוצת מטריקס, לספקי שירותים שלנו שלעתים נמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות שאינן מעניקות הגנת פרטיות זהה לזו המוענקת בישראל, ואתה מסכים לביצוע העברות אלה ככל שיידרש. במקרה כזה, נבטיח כי המידע האישי שלך יהיה מוגן דיו בהתאם לחוק והמדיניות הפנימית שלנו.
  • בנוסף, עשויים לחול חריגים מסוימים, בין היתר אם הגילוי נדרש על-פי חוק או אם יש צורך בהגנה על זכויות, קניין או בטיחות של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, לקוחותינו או צדדים שלישיים, אם המידע האישי זמין לציבור או אם חשיפה כזו נדרשת באופן סביר.
 • אבטחה
  • אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע וממשיכים לשפרם בהתאם לזמינות טכנולוגיה חדשה מתאימה. מערכות ונהלים אלה מצמצמים סיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • האתר עשוי להכיל קישורים אל ומתוך אתרים של צדדים שלישיים. מעקב אחר קישורים אלה מוביל לאתרי צדדים שלישיים הפועלים תחת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות נפרדת ולמטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ אין כל אחריות או חבות לאתרים האמורים, לתכנים, לאלמנטים ויזואליים, לנתונים המצויים בהם או למדיניות החלה בהם.

השימוש באתר

 • אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.
 • למעט וככל שנאמר אחרת במפורש בתקנון, כל התכנים, העיצוב והתצוגה ("התכנים"), מהווים קניין רוחני של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות בקניין רוחני של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.
 • מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 • אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ או של צדדים שלישיים שבבעלותם כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ. מובהר כי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ או של צדדים שלישיים כאמור.
 • אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור ולהוראות הדין.
 • בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן: (1) המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף; (2) בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור; (3) שגוי/מטעה/שקרי; (4) הפוגע/מפר זכויות קנייניות של אחר, לרבות קניין רוחני ולרבות העלאת תוכן שאינו שייך למפרם; (5) ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא; (6) כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו"ב); (7) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (8) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (9) כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; (10) כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט; (11) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; (12) בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
 • הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור.

רגולציה

 • מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ תשמור על חוקי הפרטיות בישראל ביחס לנתונים האישיים שתמסור באתר.
 • אנו מוודאים מעת לעת כי מדיניות הפרטיות מעודכנת בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים.

ניטור

 • האתר משתמש ב'עוגיות' למגוון רחב של מטרות, לרבות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ.
 • חלק מהעוגיות יפקעו לאחר שתסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
 • מחיקת עוגיות וחסימתן תשפיע על שימושך באתר וחלקים ממנו עלולים שלא לעבוד.
 • אנו עשויים להשתמש באותות רשת או בטכנולוגיות ניטור אחרות.
 • אין ביכולתך להסיר טכנולוגיות ניטור אלו בהיותן חלק מתכני דפי אינטרנט. עם זאת, במקרים בהם הן פועלות עם עוגיות, ביטול העוגיות ימנע גם ניטור פעילות המשתמש שלך באתר, קרי, על אף שאותות הרשת ינטרו את שימושך כמבקר אנונימי, המידע האישי שלך לא יתועד.

דוא"ל ממוקד

 • יתכן שנשלח אליך מדי פעם דוא"ל המכיל מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו.
 • ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע מסחרי כאמור באמצעות פנייה לכתובת הקשר, אך לא תוכל לבטל את האפשרות לקבל הודעות שירות או תקשורת אחרות הנדרשות במסגרת מתן השירותים שלנו.

אחריות  מוגבלת

 • כל התכנים זמינים 'כמות שהם' (as is) על כל הפגמים שבהם ומטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, ובין אם הם נובעים מחוק או בדרך אחרת על-פי דין, נוהל או נוהג, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי דין, לרבות בגין כל מצג, התחייבות או תנאי שהשימוש באתר או בתכנים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של התכנים, אי-הפרת קניין רוחני או כל הפרה אחרת. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.
 • מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים ומטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.
 • מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, בעלי המניות, הספקים, הסוכנים, הנציגים, צדדים שלישיים אחרים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: "מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ ומי מטעמה"): (א) פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים על כי כל חלק מהתכנים באתר, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר; (ב) למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם ​​אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.
 • אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

שינויים

מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

כללי
על התקנון ועל האתר ותכניו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ אינה אחראית להתאמת האתר ו/או התכנים ו/או זמינותם מחוץ לישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד. מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, לדחות, לשלול, לסרב לצרף, למנוע גישה ו/או להפסיק מנוי/רישום של כל משתמש באתר בכל עת  . התקנון מכיל, מגלם, ממצה ומבטא את כל המצגים וההסכמות בין מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ לבינך, ולא תישמע טענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הסכמות שאינם באים לביטוי בתקנון.

רוצים לשמוע עוד? דברו איתנו

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם